Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
24.03.2017Rolniku! Skorzystaj z turnusów rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia przeznaczonych dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż organizuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 5 maja br.

W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, będą mogły skorzystać dzieci urodzone w okresie od 2002 do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek - aby przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opiekunów) był ubezpieczony w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem opiekuna prawnego. Papierowe druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Można je także pobrać ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/ (tym roku formularz wniosku różni się od zeszłorocznego).

Po wypełnieniu wniosku, zgłoszenia dziecka należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (np. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS.

W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów i placówek terenowych dostępne są na stronie internetowej Kasy.

Pobyt w ośrodkach rehabilitacyjnych trwa 21 dni. Dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu z terenu działania Ośrodka Regionalnego w Częstochowie, czyli Województwa Śląskiego będą kierowane do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju na turnus, który rozpocznie się 25 czerwca a zakończy 15 lipca 2017 roku. Turnus dla dzieci zmagających się ze schorzeniami układu oddechowego odbędzie się w centrum KRUS-u w Iwoniczu Zdroju, od 8 do 28 sierpnia 2017 roku.

Przy tej okazji warto wspomnieć o umowie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS, którą Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami,
że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu
i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

 • śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;
 • śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;
 • śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);
 • za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;
 • z tytułu porażenia prądem lub piorunem;
 • nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;
 • oparzeń i odmrożenia;
 • pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;
 • wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • pobytu w szpitalu w wyniku choroby;
 • pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;
 • poważnego zachorowania;
 • operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • usługi assistance;
 • z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS.

KRUS, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT