Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.08.2017Człowiek to najlepsza inwestycja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach realizuje, w okresie od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, projekt partnerski „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” w ramach zadania 2 „Chcę? Mogę… Działam! – aktywizacja mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest Powiat Bielski, a partnerami projektu Gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i doświadczających wykluczenia społecznego w tym niepełnosprawnych oraz usamodzielniającej się młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii. W odniesieniu do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wsparcie oferują ośrodki pomocy społecznej, natomiast w odniesieniu do osób usamodzielniających się oraz niepełnosprawnych wsparcie oferuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

W grudniu 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu na rok 2017. 22 osoby zakwalifikowane do projektu realizują kontrakt socjalny oraz indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Pierwszym rodzajem wsparcia oferowanym uczestnikom i uczestniczkom projektu było 3-dniowe szkolenie w formie wyjazdowej „Trening motywacyjny z elementami autoprezentacji” podnoszący motywację do zmiany sytuacji życiowej, uczący sposobów podniesienia własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości, sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów aktywizacji społecznej i realizacji planów związanych z przyszłością zawodową, uczący technik budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby autoprezentacji. Szkolenie odbyło się w Hotelu „Vesta” w Jeleśni. Podczas tego szkolenia uczestnicy i uczestniczki przebywali tam razem z dziećmi, które miały zapewnioną opiekę ze strony wykwalifikowanych opiekunek. Popołudniami odbywały się wspólne zajęcia integracyjne w formie zorganizowanego kuligu z ogniskiem, wyjścia na basen.

Drugą formą wsparcia było szkolenie stacjonarne „Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe”. Zajęcia odbywały się w Klubie Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach mieszczącym się w przy ul. Traugutta 1. W ramach tych zajęć uczestnicy i uczestniczki projektu mogli przeprowadzić rozmowę z doświadczonym doradcą zawodowym, przy pomocy którego utworzyli indywidualne dokumenty aplikacyjne. Określali swoje preferencje, zainteresowania i predyspozycje zawodowe. Rozpoznawali istniejące trudności, których doświadczają podczas poszukiwania zatrudnienia.

Trzecią formą wsparcia był „Trening kompetencji społecznych”, który umożliwił uczestnikom i uczestniczkom projektu nauczyć się prawidłowej komunikacji, nabyć umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych, nabyć umiejętność aktywnej postawy w rozwiązywaniu życiowych trudności.

W trakcie trwania szkoleń uczestnicy i uczestniczki mogli korzystać również z indywidualnego wsparcia psychologa, podczas wszystkich szkoleń mieli zapewniony poczęstunek, a w razie konieczności również opiekę nad dziećmi.

W marcu i kwietniu 2017 roku uczestnicy i uczestniczki projektu skorzystali ze szkolenia informatycznego ECDL E-Obywatel, podczas którego nabyli podstawowe umiejętności pracy z komputerem, internetem oraz pocztą e-mail. Mieli też możliwość przystąpienia do egzaminu, który uprawniał do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych E-Obywatel. Do egzaminu przystąpiło 17 osób, 11 osób uzyskało Certyfikat.

W kwietniu i maju 2017 roku trwały kursy zawodowe, do których osoby były kierowane na podstawie zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego preferencji i predyspozycji zawodowych. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 12 różnych kursów zawodowych dla 19 uczestników i uczestniczek, które były przeprowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Krystyna Szwajcowska m.in.:

  • spawanie metodą MAG
  • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych
  • pracownik gospodarczy i palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
  • obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  • dietetyk oraz zasady zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w świetle aktualnych przepisów
  • pomoc kuchenna

Ostatnim etapem projektu jest uczestnictwo w stażach zawodowych, które rozpoczęły się w maju 2017 roku i nadal są kontynuowane. Staże zawodowe rozpoczęło 18 osób. Celem staży zawodowych jest nabycie doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził wszystkim osobom kierowanym na staż badania lekarskie, jeśli była taka potrzeba pokrywał koszty uzyskania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, zapewniał opiekę nad dziećmi, wyposażał w niezbędna odzież roboczą. Każdy uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe.

Do zorganizowania staży zawodowych zgłosili się następujący pracodawcy: Staff Sp. z o.o., PSS „Społem”, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, „Bispol” Zakład Remontowo-Usługowy Sp. z o.o., PPHU-Lukfarm-bis Piotr Lekki, Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, „Ambra” Sp. z o.o., „Alfa” Wojciech Szadurski, Gimnazjum Publiczne nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Bukaciarnia Czesław Czarnek, Przedszkole Publiczne w Ligocie, Przedszkole Publiczne nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, Piekarnia „U Habermanna”, PHU „Krendensik” Spółka Cywilna.

OPS, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT