Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
21.12.2018II sesja Rady Powiatu w Bielsku - Białej

Jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu bielskiego. Radni Powiatu  jednogłośnie przyjęli Uchwalę Budżetową na 2019 rok. Dokonano także wyborów Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Bielsku – Białej w osobach: Józef Herzyk i Jerzy Kubik, a także wyboru wicestarosty bielskiego którym został  Grzegorz Szetyński.

Wybrano również  komisje stałe Rady Powiatu w Bielsku – Białej w następujących składach:

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Janina Janica-Piechota, Wiceprzewodniczący – Grzegorz Gawęda, Członkowie: Adam Caputa, Gabriela Grabka-Grzechynia, Ewa Kmiecik-Wronowicz, Józef Świerczek.

Komisja Skarg, wniosków i petycji: Przewodnicząca – Władysława Gańczarczyk, Wiceprzewodniczący – Artur Rzepecki, Członkowie: Zdzisław Bylok, Jacek Czader, Marcin Dziki, .Józef Świerczek.

Komisja Budżetu i Finansów, Przewodniczący Komisji: Józef Świerczek, Wiceprzewodniczący Komisj:  Jacek Czader, Członek Helena Byrdy-Przybyła, Grzegorz Kotowicz, Jerzy Kubik, Edward Kućka,  Jan Stanclik.           

Komisja  Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego. Przewodniczący Komisji Jan Stanclik, Wiceprzewodnicząca Komisji Dorota Nikiel, Członkowie: Marcin Dzik,  Władysława Gańczarczyk ,  Janina Janica-Piechota,  Jerzy Kubik, Artur Rzepecki,  Wojciech Zawada, Grzegorz Gabor.     

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Komisji Helena Byrdy-Przybyła, Wiceprzewodniczący Komisji- Mirosław Greczka, Zdzisław Badowski,  Krzysztof Chodorowski,  Władysława Gańczarczyk, Łukasz Pasierbek.

Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki, Przewodniczący Komisji Krzysztof Chodorowski, Wiceprzewodnicząca Komisji Ewa Kmiecik-Wronowicz,  Grzegorz Gawęda,   Gabriela Grabka-Grzechynia, Janina Janica-Piechota,  Barbara Adamska.

Komisja Porządku Publicznego, Przewodniczący Komisji Adam Caputa,  Edward Kućka,  Grzegorz Gawęda, Józef Herzyk, Łukasz Pasierbek, Wojciech Zawada, Barbara Adamska.

Komisja Ochrony Środowiska I Rolnictwa, Przewodniczący Komisji Zdzisław Bylok, Wiceprzewodniczący Komisji  Łukasz Pasierbek, Zdzisław Badowski, Dorota Nikiel,  Jan Stanclik, Józef Herzyk, Grzegorz Gabor.             

Komisja Promocji, Turystyki, Sportu, Przewodniczący Komisji  Grzegorz Kotowicz, Wiceprzewodnicząca Komisji           - Gabriela Grabka-Grzechynia, Członek Helena Byrdy-Przybyła,  Krzysztof Chodorowski,  Jacek Czader, Mirosław Greczka,  Artur Rzepecki.

 

Następnie w  imieniu Zarządu Starosta Bielski Andrzej Płonka  zaprezentował projekt budżetu na 2019 rok jak również Wieloletnią Prognozę Finansową w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów obejmują:

 1. Zabezpieczenie środków na kontynuację przesuniętych na 2019 rok zadań inwestycyjnych tj.:
 • Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach – Dziedzicach,
 • Przebudowę pętli autobusowej Świerkowice w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach – Dziedzicach.
 1. Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na 2019 rok zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach”
  z uwagi na zwiększony zakres robót w roku 2018.
 2. Uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Po uwzględnieniu tych zmian kwoty budżetu ulegają zwiększeniu o 324.000,00 zł
i ostatecznie wynoszą: Plan dochodów – 124.120.515,88 zł, Plan wydatków – 127.732.028,88 zł, Deficyt nie ulega zmianie i wynosi – 3.611.513,00 zł.

Na pokrycie DEFICYTU zaplanowany został kredyt bankowy oraz pożyczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kredyt bankowy wraz z pożyczką w łącznej kwocie 5.773.861,00 zł zapewni również spłatę bieżących kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok.

Dynamiczny wzrost najważniejszego źródła naszych dochodów – udziałów w podatku PIT świadczy niewątpliwie o rozwoju naszego regionu i zamożności mieszkańców powiatu, co ostatecznie zaowocowało naliczeniem wpłaty  na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w kwocie 742.474,00 zł, czyli tzw. „janosikowe”.

Kalkulację powyższej kwoty Ministerstwo Finansów dokonało wg. danych z  2017 roku, gdzie dochody podatkowe wszystkich powiatów w kraju w przeliczeniu na mieszkańców wyniosły – 253,91 zł natomiast w naszym powiecie 284,96 zł, czyli są wyższe o 12,23% od średniej w kraju.

Wydatki budżetowe na 2019 rok zabezpieczają funkcjonowanie powiatowych jednostek, realizację zadań własnych i przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

 • Najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ26% wydatków ogółem tj. 884.000,00 zł.

Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe – 20.860.000,00 zł w większości objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa oraz pomocy finansowej gmin tj. około 50%.

 • Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na OŚWIATĘ
  I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ
  23% ogółu wydatków.
 • Oprócz wydatków bieżących, planuje się też szereg działań inwestycyjnych tj:
 • termomodernizację budynków szkolnych,
 • modernizację pomieszczeń,
 • budowę obiektów sportowych,
 • zagospodarowanie terenów przyszkolnych.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią:

 • ADMINISTRACJA18%
 • POMOC SPOŁECZNA17%

Wsparcie finansowe otrzyma również Szpital Psychiatryczny – na kolejny etap Modernizacji Budynku Głównego w Bielsku – Białej przy ulicy Olszówki 102 zaplanowana została kwota 1.864.000,00 zł.

Rok bieżący zamykamy zadłużeniem Powiatu w kwocie 7.742.719,00 zł.

Planując zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW  w 2019 roku na łączne kwoty 5.773.861,00 zł również mieści się to  bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach  prognozy finansowej.

Jak wspomnieliśmy Radni Powiatu jednogłośnie przyjęli budżet na przyszły rok, podejmując także następujące Uchwały:

Nr VI/2/10/18 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/61/389/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego;

 1. Nr VI/2/11/18 w sprawie: planu pracy Rady Powiatu w Bielsku-Białej na 2019 r.;
 2. Nr VI/2/12/18 w sprawie: powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2019 roku;
 3. Nr VI/2/13/18 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 r.;
 4. Nr VI/2/14/18 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019;
 5. Nr VI/2/15/18 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego;
 6. Nr VI/2/16/18 w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.
 7. Nr VI/2/17/18 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami
 8. Nr VI/2/18/18 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/51/323/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2018 r.;
 9. Nr VI/2/19/18 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/60/382/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie  zadania  : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu bielskiego: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych ul. Traugutta 11 oraz Dom Kultury ul. Nad Białką 1C oba zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach.

Nr VI/2/20/18 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/26/139/2000 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których Radnym Rady Powiatu w Bielsku-Białej przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, z późn. zm.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT