Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
11.02.2021Przyjmowanie wniosków od 18 lutego

Przypominamy, iż w 2018 roku Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wykonanie 660 instalacji OZE wytwarzających energię cieplną i/lub elektryczną w budynkach mieszkalnych będących własnością mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice. W projekcie przewidziano udzielenie grantów na dostawę i montaż 413 instalacji fotowoltaicznych, 109 instalacji solarnych, 114 pomp ciepła (powietrzne – 89 szt. i gruntowe – 25 szt.) oraz 24 kotłów na biomasę.

Obecnie w projekcie biorą udział mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie w roku 2018. Z uwagi na niemożliwość realizacji lub rezygnację części mieszkańców ujętych pierwotnie w projekcie oraz wynikającą z tego możliwością wykorzystania niewykorzystanych środków, Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza nabór uzupełniający dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.

W związku z powyższym informujemy, iż w dniu 18 lutego 2021 r. rozpocznie się nabór uzupełniający dokumentów zgłoszeniowych od mieszkańców do realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”. Nabór będzie trwał do 22 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na kwiecień 2021 r. a podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest niezwłocznie po opublikowaniu wyników naboru.

Stosowne Zarządzenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic w tej sprawie znajdą Państwo tutaj.

Dokumenty zgłoszeniowe (w załącznikach obok tekstu) znajdują się również w BIP.

Poniżej znajdą Państwo Uchwałę Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przyjmującą Regulamin wraz ze zmianami oraz dla ułatwienia lektury – tekst jednolity Regulaminu wraz z załącznikami: http://dzienniki.slask.eu/legalact/2018/446/

Do rozdysponowania w naborze uzupełniającym pozostaje kwota ok. 1,9 mln złotych. Kwota może ulec zmianie w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach rozliczenia już zawartych z mieszkańcami umów.

O wyborze deklaracji do udziału w projekcie decydować będzie wynik oceny formalnej i merytorycznej, o których mowa w Regulaminie w §12 ust.12.

Ocena merytoryczna dokonana będzie przez zewnętrznego doradcę, na zlecenie Gminy Czechowice-Dziedzice i polegać będzie na oszacowaniu efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji dwutlenku węgla i pyłów PM10, dla instalacji, o wykonanie których wnioskować Państwo będą w ramach naboru.

Dla wszystkich deklaracji, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną oszacowane wspomniane efekty ekologiczne. Następnie wszystkie deklaracje zostaną uszeregowane wg wielkości redukcji dwutlenku węgla – od deklaracji z najwyższym wskaźnikiem do deklaracji o najniższym wskaźniku. W przypadku takiej samej wielkości redukcji emisji dwutlenku węgla o kolejności na liście decydować będzie wielkość redukcji pyły PM10, natomiast w przypadku takiej samej wielkości redukcji i dwutlenku węgla i pyłu PM10 o kolejności na liście decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Przyjęte kryteria oceny merytorycznej promują inwestycje o najwyższych efektach ekologicznych, takie jak wymiana źródła ciepła połączona z montażem instalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania w przedmiotowym projekcie wynosi do 95 % kosztów kwalifikowanych netto, jednak nie więcej niż określono w § 7 ust. 5 Regulaminu.

W związku z ograniczoną ilością środków do rozdysponowania w obecnym naborze oraz koniecznością pokrycia przez Państwa wydatków określonych w § 12 ust. 8 i 9 Regulaminu zalecamy świadome podejmowanie decyzji o złożeniu deklaracji udziału w projekcie.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w terminie od 18 lutego do 22 marca 2021 r.:

  1. Na biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, w godzinach pracy Urzędu - w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie i opisanej: „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”, imię, nazwisko oraz adres osoby składającej deklarację,

lub

  1. Za pomocą platformy ePUAP – dokumenty zgłoszeniowe podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tytule należy wpisać: „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

  1. Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
  3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).
  4. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

Przypominamy, że deklarację udziału w projekcie i oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej winny zostać podpisane przez wszystkie osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

W przypadku podpisywania i składania deklaracji wraz z załącznikami przez tylko jedną osobę przypominamy, że do dokumentów zgłoszeniowych obowiązkowo należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, wydane na podstawie art. 98 Kodeksu Cywilnego.

Informujemy, że inwestycje zakwalifikowane do Projektu winny zostać zrealizowane do końca lipca 2021 r.

W celu usprawnienia komunikacji informujemy, że ze wszystkim uczestnikami naboru będziemy kontaktować się przede wszystkim drogą elektroniczną na podane w deklaracji uczestnictwa w projekcie adresy email.

W przypadku pytań lub wątpliwości zalecamy w pierwszej kolejności lekturę Regulaminu wraz z załącznikami a następnie kontakt z pracownikami Wydziału Strategii i Rozwoju, e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl, tel. 32 475 70 01.

 

logotypy

SR/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT