Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
30.03.2012XX sesja Rady Powiatu Bielskiego

29 marca odbyła się XX sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Tradycyjnie otworzył ją przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał. Starosta bielski Andrzej Płonka przekazał radnym informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Interpelacje i zapytania radnych w głównej mierze dotyczyły problemów związanych z remontami dróg.

Na sesji obszerne sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym przedstawiła Irena Krzanowska Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Miasta Bielsko-Biała i Zarządem Powiatu Bielskiego Rzecznik Konsumentów w Bielsku-Białej wykonuje swoje zadania również na rzecz mieszkańców miasta Bielska-Białej. Rzecznik Konsumentów to instytucja o uprawnieniach doradczych i procesowych dla indywidualnego konsumenta, nie posiada uprawnień kontrolnych ani też nakazowych. Zadanie swoje wykonuje głównie przez zapewnienie konsumentom informacji i porad prawnych jak również występowanie do przedsiębiorców w sprawach spornych. W 2011r. Rzecznik odnotował 3036 zgłoszeń konsumenckich w formie: pisemnej – 149, osobistej – 755; telefonicznej – 1998; drogą elektroniczną – 134. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił 40% wzrost wszystkich zgłoszeń. Podstawową formą świadczenia pomocy przez Rzecznika było udzielanie porad telefonicznych, bezpośrednich i za pośrednictwem Internetu. W ubiegłym roku dominowały zgłoszenia dotyczące: usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej jak i komórkowej. Najdotkliwiej konsumenci odczuli wzrost konkurencyjności operatorów telekomunikacyjnych, zarzuty dotyczyły formy zawierania umowy, wprowadzania abonentów w błąd co do właściwości operatora z którym zawierali umowę szczególnie na odległość, formy zawarcia umowy pisemnej – wielkość czcionki, układ graficzny tekstu, przerzucanie istotnych elementów umowy do regulaminów, załączników. Największa cześć skarg dotyczyła naruszeń z zakresu WRL czyli tzw. usługi hurtowego dostępu do sieci. Jest to usługa, w której operator przejmuje obsługę połączeń telefonicznych od innego operatora wraz z pobieraniem abonamentu; nieprawidłowości w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, wykorzystywanie łatwowierności konsumentów zwłaszcza osób starszych, umów abonamentu telewizji cyfrowej, usług telekomunikacyjnych, sprzętu AGD, sprzętu rehabilitacyjnego. W zakresie sprzedaży konsumenckiej, zwłaszcza reklamacji towarów porady dotyczyły m.in.: odmowy przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego, narzucania konsumentom przez przedsiębiorców własnego sposobu załatwienia reklamacji w szczególności naprawy zamiast wymiany oraz narzucenie gwarancyjnego reżimu odpowiedzialności, przewlekłego trybu rozpatrywania reklamacji.

Porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów będziemy publikować w kolejnych numerach biuletynu informacyjnego „Mój Powiat”.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
1. nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
2. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej;
3. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
4. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
5. Statutu „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej;
6. poparcia oświadczenia wyrażonego w Uchwale Nr II/34/16/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO);
7. nawiązania współpracy partnerskiej z Powiatem Polickim;
8. przystąpienia do realizacji inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach;
9. wyłączenia szkół: II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2, III Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e;
10. wyłączenia szkół: Szkoły Policealnej Nr 1, II Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11;
11. likwidacji szkół: II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2, III Liceum Profilowanego w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Nad Białką 1e;
12. likwidacji szkół: Szkoły Policealnej Nr 1, II Liceum Profilowanego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11;
13. likwidacji szkół: Technikum Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, IV Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej, Szkoły Policealnej Nr 3 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Traugutta 11;
14. likwidacji placówki – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Buczkowicach;
15. zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr IV/17/118/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami;
16. zmiany Uchwały Nr IV/17/119/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2012-2016 z późniejszymi zmianami;
17. rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2012 r. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego.
18. określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg algorytmu na realizację zadań w powiecie bielskim w 2012 roku.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT