Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
23.07.2014Dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał ogłoszenie w sprawie uzyskania  możliwości dofinansowania do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, do gminnej kanalizacji sanitarnej, w ramach  projektu  pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Zgodnie z zarządzeniem Nr 116/14  Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 8 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/340/13 Rady Miejskiej, z dnia 28 maja 2013 r., z dniem 14 lipca 2014 r. mieszkańcy Czechowic-Dziedzic mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r.

O dotację z Gminy może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną w Gminie Czechowice-Dziedzice, na terenie której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. O dotację mogą się ubiegać również te osoby, które wcześniej złożyły wniosek o dofinansowanie do  budowy przyłącza w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych (należy przez to rozumieć koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Projektu, na które składają się: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych powykonawczych), łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat i danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
  • oświadczenie, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego zostanie zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków.
  • w przypadku współwłasności nieruchomości, na której będzie prowadzona budowa przyłącza kanalizacyjnego, należy przedłożyć pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania wnioskodawcy w ramach prowadzonego dofinansowania.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niezbędnych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek na druku wniosku w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1.

Druki wniosków są dostępne do pobrania w Urzędzie Miejskim -  Biuro Podawcze w Czechowicach-Dziedzicach oraz na stronie internetowej tutaj »

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 214 71 04 lub 32 214 71 69.
Wniosek o udzielenie dotacji  docWniosek o udzielenie dotacji  pdf

OS, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT