Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.07.2014Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu .....

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla „Czechowice Górne” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia do 3 września 2014 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,  w Wydziale Urbanistyki i Architektury, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ks. Barabasza 1 w godzinach od 8:30 do 13:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, sala nr 305 o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko- wanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail:  um@um.czechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2014 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo- wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zaintereso- wani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, bądź za pomocą środków komuni- kacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronic znym na adres e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia 17 września br.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Niniejszym, zawiadamia się na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXVII/235/12 z dnia 4 września 2012 r.

UM/UA, PM (UM Czechowice-Dziedz\ice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT