Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
27.03.2006Rozporządzenie Porządkowe nr 8/2006 Wojewody Śląskiego

Rozporządzenie Porządkowe nr 8/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 15.03.2006 r. w sprawie obowiązku zgłoszenia hodowli i posiadania drobiu §1 1. Właściciele i hodowcy drobiu, to jest : kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw zobowiązani są do zgłoszenia posiadanego drobiu w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce przebywania ptaków. 2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane : a. imię, nazwisko i adres hodowcy lub właściciela, b. miejsce przebywania drobiu, c. rodzaj drobiu, d. ilość drobiu. §2 Urzędy gmin sprorządzą w terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wykazy hodowców i posiadaczy drobiu w układzie terytorialnym, z uwzględnieniem danych wymienionych w §1 oraz będą je aktualizować i udostępniać w razie potrzeby powiatowym lekarzom weterynarii. §3 Kontrolę wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia powierza się wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. §4 Kto nie wypełnia obowiązków wynikających z §1 niniejszego rozprządzenia podlega karze grzywny. §5 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszenia w środkach masowego przekazu. Informacja na podstawie strony internetowej UW Katowice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT