Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
21.03.2012Wywóz odpadów z nieruchomości zarządzanych przez AZK

Czechowice-Dziedzice: WYWÓZ ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE

Numer ogłoszenia: 88304 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2153104, 2153105, 2140662, faks 032 2158205.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.azk.cz-dz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYWÓZ ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZASOBÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z nieruchomości zarządzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z dzierżawą pojemników na odpady komunalne, w tym: 1. z nieruchomości mieszkalnych i użyteczności publicznej - szczegółowy zakres prac obejmujący wykaz nieruchomości, harmonogram wywozu, rodzaj i ilości pojemników został ujęty w załączniku nr 1 do SWIZ, (ok. 1594,32 m3), 2. z targowiska miejskiego, a) dostarczenie 2 pojemników KP-7 na odpady komunalne, a następnie ich wywóz; częstotliwość wywozu po całkowitym zapełnieniu, na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela firmy sprzątającej plac targowy, średnio 11 razy w miesiącu (ok. 924 m3), b) dostarczenie 1 pojemnika KP-7 z przeznaczeniem na makulaturę (kartony), a następnie jego wywóz; częstotliwość wywozu po całkowitym zapełnieniu, na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela firmy sprzątającej plac targowy, średnio 5 razy w miesiącu (ok. 420 m3). Z uwagi na położenie targowiska miejskiego w centrum miasta, Zamawiający wymaga aby Wykonawca po telefonicznym zgłoszeniu wywozu zapełnionych pojemników przez przedstawiciela firmy sprzątającej rozpoczął ich wywóz w czasie do 3 godzin od powiadomienia. 3. z cmentarza komunalnego, a) dostarczenie 1 pojemnika KP-7 na odpady komunalne na cmentarz komunalny - stara kwatera i jego wywóz; częstotliwość wywozu po całkowitym zapełnieniu, na telefoniczne zgłoszenie, średnio 4 razy w miesiącu, b) dostarczenie 1 pojemnika KP-7 na odpady komunalne na cmentarz komunalny - nowa kwatera i jego wywóz; częstotliwość wywozu po całkowitym zapełnieniu, na telefoniczne zgłoszenie, średnio 2 razy w miesiącu ( łącznie ok. 504 m3). Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres prac dotyczących cmentarza komunalnego na podstawie zgłoszeń w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia. 4. Zamawiający przewiduje również zlecenie wywozu odpadów powstałych m. in. podczas prac remontowych w lokalach po zmarłych najemcach bądź po likwidacji szkód, o następujących kodach: 200307- odpady wielkogabarytowe, 200201- odpady ulegające biodegradacji, 100101- popioły, 200399- odpady komunalne nie wymienione w innych grupach, 170107- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 w łącznej ilości ok. 38 Mg, co stanowi ok. 63 m3..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ( bądź podwykonawca) załączy do oferty aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy wydane przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odbioru odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ( bądź podwykonawca) załączy do oferty wymagany wykaz prac: co najmniej 1 zadanie odpowiadające wartości (nie mniejszej niż 80 000 zł brutto) i zakresowi przedmiotowemu zamówieniu, potwierdzone referencjami o należytym wykonaniu i wartości


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował specjalistycznym sprzętem do wywozu nieczystości: samochód ciężarowy do transportu kontenerów, samochód ciężarowy do wywozu odpadów, samochód do mycia pojemników zapewniający odbiór ścieków


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 100 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

-zmiana stawki podatku VAT, - zmiana ilości nieruchomości zarządzanych przez Zamawiającego wynikająca z przyczyn, których nie można było przewidzieć

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azk.cz-dz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT