Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
10.07.2012Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne

 

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 2 W CZECHOWICACH -DZIEDZICACH
Numer ogłoszenia: 244808 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2153104, 2153105, 2140662, faks 032 2158205.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.azk.cz-dz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU UŻYTKOWEGO NA LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU PRZY UL. ŁUKASIEWICZA 2 W CZECHOWICACH -DZIEDZICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa lokalu użytkowego (położonego na parterze) związana ze zmianą sposobu użytkowania na pięć lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach: W zakresie rzeczowym zadania wyodrębnia się: - roboty budowlane w tym: wymiana stolarki okiennej - 30,521 m2, wymiana drzwi - 25,254 m2, drzwi przesuwne - 14,940 m2, parapety zew. - 3,400 m2, izolacje przeciwwilgociowe - 217,00 m2, posadzki cementowe - 217,000 m2, posadzki z płytek 60x60 - 24,430 m2, cokoliki - 43,040 m, posadzki z paneli podłogowych - 192,570 m2, ścianki działowe z płyt NIDA - 78,961 m2, skrzydła drzwiowe wew. + ościeżnice stalowe - 5,00 szt., sufity podwieszane z płyt NIDA - 217,00 m2, ściany gr. 1 cegły - 7,.119 m2, rozbiórka ścian gr, 1/4 cegły - 48,249 m2, odbicie tynków i wykonanie nowych - 624,619 m2, malowanie tynków wew. Z przetarciem - 624,619 m2, licowanie ścian płytkami - 134,061 m2, - roboty kanalizacyjno-sanitarne w tym: rura wywiewna PCV - 8 szt., rurociągi z PCV - ogółem 91,33 m, umywalka - 5 kpl., zlewozmywak na szafce- 5 szt., wanna bez obudowy - 1 kpl., brodziki natryskowe - 4 kpl., ustęp (dolnopłuk) - 5 kpl., baterie natryskowe - 5 szt., baterie umywalkowe - 5 szt., baterie zmywakowe - 5 szt., zawory zwrotne przlotowe - 15 szt., przebicia otworów - ogółem 4 szt., - montaż instalacji c.o. w tym: rurociągi c.o. miedziane - ogółem 220,96 m, rurociągi z tworzyw - ogółem 90,67 m, izolacje rurociągów - 220,96 m, zawory - ogółem 26 szt., wodomierze - 10 szt., grzejniki stalowe - ogółem 22 szt., zawory i głowice termostatyczne - 22 szt., - roboty elektryczne w tym: rozdzielnie RM - 5 szt., rozdzielnia licznikowa RL - 1 szt. + prace towarzyszące ( konstrukcje wsporcze, zarobienie, podłączenie i układania kabli, szyna uziemiająca), instalacja siłowa gniazd 230 V i 400 V, oświetleniowa ( przewody kabelkowe - ogółem 454 m, przycisk p.poż. - 1 szt., puszki - 20 szt., gniazda - 34 szt., łączniki - ogółem 28 szt., oprawy oświetleniowe - 34 szt., czujnik ruchu - 1 szt., kuchenka elektryczna - 5 szt., - instalacja wentylacji mechanicznej w tym: wentylatory - łącznie 2 szt., aparaty elektryczne - 10 szt., anemostaty kołowe - 9 szt., wywietrzaki dachowe - 10 szt., podstawy dachowe - 10 szt., przewody wentylacyjne z blachy - 226 szt., króćce - 62 szt., przepustnice - 10 szt., króćce amortyzacyjne (elastyczne) - 25 szt., chwytacze klocków - 65 szt., przewody kabelkowe - 210 m, dodatkowo zainstalować wyłączniki do załączania i wyłączania wentylacji mechanicznej - 10 szt., - instalacja AZART w tym: montaż 5 szt. gniazd abonenckich w lokalach mieszkalnych i podłączenie ich do wzmacniacza WWK, - instalacja domofonowa w tym: montaż 5 szt. domofonów w lokalach mieszkalnych i podłączenie ich do zewnętrznego (panela rozmównego)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 10 000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz prac - co najmniej 2 zadania o wartości, charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotowego zamówienia, potwierdzone referencjami bądź protokołami odbioru o należytym wykonaniu i wartości

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami budowlanymi. Osoba taka winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi ( co potwierdzi data wydania uprawnień). Na potwierdzenie należy dołączyć kopie odpowiednich uprawnień budowlanych umożliwiających sprawowanie funkcji kierownika budowy, robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności jego do samorządu zawodowego, inne porównywalne dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 300 000 PLN ( trzysta tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaakceptowany projekt umowy - zał. nr 2

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikające z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 2. W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologiczno - projektowych ulepszających realizację przedmiotu umowy, h) zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy, i) opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, j) konieczności wykonania robót dodatkowych, które zlecił Zamawiający w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę lub Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego lub Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany. 5. Zmiany do umowy określone w pkt.2 wymagają aneksu w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azk.cz-dz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz plik z materiałami

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT