Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
21.09.2012Urząd Skarbowy - konkurs ofert na wynajem pomieszczeń

Urząd Skarbowy w Czechowicach- Dziedzicach ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczenia o powierzchni 44,18m2 i magazynu (garaż) o powierzchni 48,46m2 do prowadzenia punktu handlowo- usługowego na terenie Urzędu Skarbowego w Czechowicach- Dziedzicach.

Lokal czynny będzie w godzinach pracy Urzędu i zostanie wynajęty w szczególności na:

  • sprzedaż druków akcydensowych, wydawnictw o treści podatkowej i finansowo- księgowej,
  • sprzedaż pełnego asortymentu ewidencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • świadczenie usług kserograficznych i pieczątkarskich,
  • pobieranie opłaty skarbowej.

1. Celem konkursu jest zawarcie umowy najmu na okres 3 lat od 01.10.2012r. do 30.09.2015r. z wybranym oferentem.

2.     W konkursie mogą wziąć udział oferenci , którzy spełniają warunki :

2.1    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.2    posiadania wiedzy i doświadczenia,

2.3    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

2.4    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2.5    w stosunku do których nie toczy się postępowanie likwidacyjne oraz nie ogłoszono upadłości,

2.6    nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.7    akceptują warunki proponowanej umowy najmu.

 

3.     Warunkiem przystąpienia oferentów do konkursu jest dołączenie do ofert:

3.1     aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.2     oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

3.3    zaakceptowanego projektu umowy najmu.

 

Dokumenty należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie oryginału.

 

4.    Ofertę wraz załączonymi dokumentami wymienionymi w pkt. 4 należy złożyć do dnia 28.09.2012r. do godz. 800 w zaklejonej kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego (adres podany na wstępie), oraz będzie posiadać oznaczenia: „oferta na wynajem pomieszczenia do prowadzenia punktu handlowo- usługowego w Urzędzie Skarbowym w Czechowicach- Dziedzicach” i „nie otwierać przed terminem składania ofert”

5.  Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do należytego przygotowania oferty np. dokonał wizji lokalnej w budynku Urzędu Skarbowego.

6.    Projekt umowy najmu można pobrać w okresie od 24.09.2012r. do 26.09.2012r. w godzinach od 900 do 1300 w pokoju 212 w budynku Urzędu Skarbowego w Czechowicach- Dziedzicach.

7.    Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 28.09.2012r. o godz. 1300.

8.    Przy ocenie złożonych ofert będzie brana pod uwagę (w równych proporcjach): proponowana cena, okres prowadzenia działalności w zakresie usług akcydensowo-biurowych, ilość obsługiwanych punktów akcydensowo-biurowych.

9.   Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

10. Dodatkowych informacji udziela się pod telefonem: 32 215-23-70 wew. 201.

 

W oryginale podpisał

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Czechowicach-Dziedzicach

mgr Robert Hyla

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT