Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
22.08.2016Ogłoszenie

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwał Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach: Nr XLVII/433/14 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr VI/43/15 z dnia 10 marca 2015 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 sierpnia 2016 r. do 23 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Urbanistyki i Architektury, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Ks. Barabasza 1, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, sala nr 305 o godz. 16.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (www.sekap.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1,z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 14 października 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
Ogłoszenie

UA/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT