Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
08.06.2010Rekultywacja składowiska odpadów

Czechowice-Dziedzice: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH
Numer ogłoszenia: 147029 - 2010; data zamieszczenia: 08.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2153104, 2153105, 2140662, faks 032 2158205.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.azk.cz-dz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach - Dziedzicach: Etap I - do realizacji w 2010 roku obejmujący rekultywację składowiska o powierzchni 1,574 ha ( zgodnie z projektem powierzchnia pomiędzy przekrojami od P- XIII do P- XVII aż do końca oraz powierzchnia pomiędzy przekrojami P- I do P- XIII tj. teren od drogi dojazdowej do ogrodzenia w kierunku torów kolejowych PKP ), a w szczególności: - roboty przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów na terenie przeznaczonym do rekultywacji, - ukształtowanie istniejącego terenu pod wykonanie docelowych warstw rekultywacyjnych wraz z zagęszczeniem, - wykonanie warstwy przykrywającej o gr. 0,5 - 0,6 m z mieszanki gruntu piaszczysto- gliniasto - humusowego, - wykonanie wierzchniej warstwy rekultywacyjnej z gruntu organicznego - humusu o gr. 0,1 - 0,2 m. Skład mieszanek obu warstw winien być zgodny z pkt. 1 decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6623/ZS-23/9/07/zm z dnia 23.08.2007 r. - wykonanie ekranu z geomembrany PEHD gr.1,5 mm układanej do głębokości 5,5 m na odcinku P-XIII - P-XVI aż do granicy rowu opaskowego nr 2 ( zgodnie z aneksem do projektu rekultywacji). Etap II - do realizacji w 2011 roku obejmujący wykonanie infrastruktury technicznej składowiska, a w szczególności: - wykonanie czasowych dróg dojazdowych z płyt drogowych, - wykonanie dwóch rowów opaskowych - odwadniających o łącznej długości 339 m wraz z ich uszczelnieniem, - wykonanie zbiornika wód opadowych o pojemności użytkowej 390 m3, - wykonanie odprowadzenia wód opadowych ze zbiornika wód opadowych do rowu PKP, - wykonanie dróg dojazdowych do studni odcieków i zbiornika wód opadowych, - wykonanie nasadzeń drzew ( zgodnie z projektem i decyzjami Starosty Bielskiego) w ilości 4065 sztuk - minimalny wiek sadzonek 4 lata..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.23.30-7, 45.22.21.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 40 000 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Administracji Zasobów Komunalnych: 15 1020 1390 0000 6102 0025 0589 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu razem z ofertą, w oddzielnej kopercie. 5. Gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać między innymi: kwotę gwarancji, termin ważności - nie krótszy niż termin związania ofertą oraz pełną nazwę zadania. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. nie później jak do dnia 23 czerwca 2010 roku do godziny 9:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz prac - co najmniej 2 zdania o wartości, charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotowego zamówienia, potwierdzone referencjami bądź protokołami odbioru o należytym wykonaniu i wartości. Jedno z nich powinno obejmować rekultywacje terenu o powierzchni co najmniej 1,5 ha,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - spycharka gąsienicowa - min.1 szt. - koparko-ładowarka - min. 1 szt. -walec samojezdny wibracyjny - min. 1 szt. - samochody samowyładowcze o ładowności nie mniejszej niż 10 t - min. 2 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa. Osoba taka winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi ( co potwierdzi data wydania uprawnień). Na potwierdzenie należy dołączyć kopie odpowiednich uprawnień budowlanych umożliwiających sprawowanie funkcji kierownika budowy, robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności jego do samorządu zawodowego, inne porównywalne dokumenty,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 1 000 000 PLN ( jeden milion złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zaakceptowany projekt umowy z załącznikiem nr 1, - sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji w latach 2010 - 2011 w ujęciu miesięcznym w rozbiciu na wyceniane elementy rozliczeniowe zadania podlegające odbiorom częściowym i częściowemu fakturowaniu, z uwzględnieniem podziału zakresu rzeczowego odpowiednio na 2010 r. i 2011 r., - wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone, - kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie nie wynikające z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2. W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku:
a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót,
d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa,
e) siły wyższej,
f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
g) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologiczno - projektowych ulepszających realizację przedmiotu umowy,
h) zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy.
3. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę lub Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego lub Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany.
5. Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.
6. Zmiana terminów określonych w § 3 może nastąpić za zgodą stron umowy w formie aneksu do umowy jedynie w przypadku:
a) opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,
b) konieczności wykonania robót dodatkowych, które zlecił Zamawiający w trybie art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa,
d) siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azk.cz-dz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. LEGIONÓW 85 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2010 godzina 09:00, miejsce: ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. LEGIONÓW 85 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami ( nr umowy UDA-RPSL.05.02.00-00-011/09-02 )..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pobierz plik : 20100608wysypisko.exe

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT