Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Przetargi i ogłoszenia
14.06.2010Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Czechowice-Dziedzice: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach
Numer ogłoszenia: 153049 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Zasobów Komunalnych , ul. Legionów 85, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 032 2153104, 2153105, 2140662, faks 032 2158205.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.azk.cz-dz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją rekultywacji składowiska odpadów w Czechowicach - Dziedzicach w zakresie: Etapu I - do realizacji w 2010 roku obejmującego rekultywację składowiska o powierzchni 1,574 ha ( zgodnie z projektem powierzchnia pomiędzy przekrojami od P- XIII do P- XVII aż do końca oraz powierzchnia pomiędzy przekrojami P- I do P- XIII tj. teren od drogi dojazdowej do ogrodzenia w kierunku torów kolejowych PKP ), a w szczególności: - roboty przygotowawcze - wycinka drzew i krzewów na terenie przeznaczonym do rekultywacji, - ukształtowanie istniejącego terenu pod wykonanie docelowych warstw rekultywacyjnych wraz z zagęszczeniem, - wykonanie warstwy przykrywającej o gr. 0,5 - 0,6 m z mieszanki gruntu piaszczysto- gliniasto - humusowego, - wykonanie wierzchniej warstwy rekultywacyjnej z gruntu organicznego - humusu o gr. 0,1 - 0,2 m. Skład mieszanek obu warstw winien być zgodny z pkt. 1 decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR-IV-6623/ZS-23/9/07/zm z dnia 23.08.2007 r. - wykonanie ekranu z geomembrany PEHD gr.1,5 mm układanej do głębokości 5,5 m na odcinku P-XIII - P-XVI aż do granicy rowu opaskowego nr 2 ( zgodnie z aneksem do projektu rekultywacji). Etapu II - do realizacji w 2011 roku obejmującego wykonanie infrastruktury technicznej składowiska, a w szczególności: - wykonanie czasowych dróg dojazdowych z płyt drogowych, - wykonanie dwóch rowów opaskowych - odwadniających o łącznej długości 339 m wraz z ich uszczelnieniem, - wykonanie zbiornika wód opadowych o pojemności użytkowej 390 m3, - wykonanie odprowadzenia wód opadowych ze zbiornika wód opadowych do rowu PKP, - wykonanie dróg dojazdowych do studni odcieków i zbiornika wód opadowych, - wykonanie nasadzeń drzew ( zgodnie z projektem i decyzjami Starosty Bielskiego) w ilości 4065 sztuk - minimalny wiek sadzonek 4 lata. Szczegółowy zakres prac określa: a) projekt budowlano-wykonawczy rekultywacji miejskiego wysypiska odpadów komunalnych, b) aneks do projektu budowlano-wykonawczego rekultywacji miejskiego wysypiska odpadów komunalnych, c) projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód opadowych ze zbiornika wód opadowych do rowu PKP, d) decyzje Wojewody Śląskiego nr ŚR -IX-6623/ZS-23/7/05/06 z dnia 17.01.2006 r. i nr ŚR-IV-6623/ZS-23/9/07/zm z dnia 23.08.2008 r., e) decyzja nr 3203/OS/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2009 r., f) przedmiary robót, które stanowią załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz nadzorowanych prac - co najmniej 2 zadań o wartości, charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotowego zamówienia, potwierdzone referencjami bądź protokołami odbioru o należytym wykonaniu i wartości. Jedno z nich powinno obejmować nadzór nad rekultywacją terenu o powierzchni co najmniej 1,0 ha,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa. Osoba taka winna posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi ( co potwierdzi data wydania uprawnień). Na potwierdzenie należy dołączyć kopie odpowiednich uprawnień budowlanych umożliwiających sprawowanie funkcji kierownika budowy, robót oraz aktualne zaświadczenia o przynależności jego do samorządu zawodowego, inne porównywalne dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących opóźnienie rekultywacji składowiska. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. 2. W szczególności zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić w przypadku: a) wady lub zmiany w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, b) wykopalisk i prac archeologicznych, prac geologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót za które nie odpowiada Wykonawca, c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót, d) zmian projektu w wyniku zmian przepisów prawa, e) siły wyższej, f) rezygnacji z części robót przez Zamawiającego, wprowadzenie robót zamiennych, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, g) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy nowych rozwiązań technologiczno - projektowych ulepszających realizację przedmiotu umowy, h) zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azk.cz-dz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami ( nr umowy UDA-RPSL.05.02.00-00-011/09-00 )..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Pobierz plik : 20100614Inspektor_nadzoru.exe

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT